CASIO PRO TREK – Outdoor- und Trekking-Uhren für Profis
 
 

Retningslinjer for personvern

 1. Generell informasjon om innsamling av personopplysninger
  For oss i CASIO Europe GmbH («CASIO») er vern av personopplysninger et viktig anliggende. Personvernerklæringen beskriver hvordan CASIO (i det følgende også omskrevet som «vi», «oss» og «våre») bruker og verner personopplysninger som samles inn gjennom protrek.eu («CASIOs hjemmeside»).
  Personopplysninger er opplysninger om deg, så som tittel, navn, adresse, e-post-adresse, telefonnummer, bankforbindelse, kredittkortnummer, IP-adresse osv. Vi samler og behandler dine personopplysninger i samsvar med EUs personvernforordning («GDPR») og andre relevante nasjonale personvernbestemmelser.
  Regelmessig innsamling og bruk av personopplysninger skjer kun med ditt samtykke eller når databehandlingen er tillatt ifølge lover og forskrifter. De følgende punktene beskriver art, omfang og formål med innsamlingen og behandlingen av dine personopplysninger.
  Vi beskriver nede i detalj våre aktiviteter i de tilfellene der vi gir oppdrag til andre tjenesteleverandører i forbindelse med enkelte deler av vårt tilbud eller våre tjenester, eller der vi bruker dine data til markedsførings- eller analyse-formål. Vi informerer her også om fastsatte kriterier for og varighet til lagringen. I tillegg opplyser vi deg om dine rettigheter i forbindelse med databehandlingen.
  Denne personvernerklæringen gjelder kun CASIOs hjemmeside. Dersom du følger en lenke fra våre sider til en tredjeparts nettside, må du henvende deg dit for informasjon om hvordan de behandler dine data.
 2. Kontaktinformasjon
  • Navn og adresse til den behandlingsansvarlige (CASIO)
   Den behandlingsansvarlige for personopplysningene etter GDPR og etter alle andre relevante personvernbestemmelser i EU, er CASIO («Den behandlingsansvarlige»). Hvis du har spørsmål, forslag eller kritikk angående personvernet på vår hjemmeside, ber vi deg ta kontakt med:

   CASIO Europe GmbH
   Casio-Platz 1
   DE-22848 Norderstedt
   Tyskland
   info@casio.de
   Tel.: +49 (0)40-528 65-0
  • Navn og adresse til personvernombudet
   Enhver registrert kan også når som helst henvende seg direkte til vårt personvernombud med alle spørsmål og bemerkninger angående personvernet. Personvernombudet kan nås under:

   CASIO Europe GmbH
   Data Protection Officer
   Casio-Platz 1
   DE-22848 Norderstedt
   Tyskland
   Telefon: +49 (0)40-528 65-0
   E-post: dataprotection@casio.de
 3. Informasjon om lovhjemler og varighet av datalagringen
  • Lovhjemler for behandling av personopplysninger
   Lovhjemmelen for å innhente samtykke til behandling av personopplysningene er GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav a.
   Behandling av personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, er hjemlet i GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav b. Det gjelder også hvis databehandlingen er nødvendig allerede før avtaleinngåelsen.
   Hvis behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en av våre rettslige forpliktelser, tjener GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav c som lovhjemmel.
   Dersom behandlingen er nødvendig for å verne din eller en annen fysisk persons vitale interesser, er behandlingen hjemlet i GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav d.
   Hvis behandlingen er nødvendig for ivareta en berettiget interesse til vårt foretak eller til en tredjepart, og hvis dine interesser, grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran vår berettigede interesse, så er behandlingen hjemlet i GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav f.
  • Lagringsperiode og sletting av data
   Personopplysningene som vi samler inn, behandler og lagrer, lagres i prinsippet bare så lenge det konkrete formålet med lagringen krever det. Når formålet med lagringen faller bort, vil dine data slettes eller sperres.
   Men europeiske forordninger, relevante nasjonale lover og andre forskrifter kan i noen tilfeller kreve lengre lagring av dataene. Når lagringsfristen går ut, sletter vi dine data eller sperrer dem.
 4. Dine rettigheter
  Så lenge vi behandler dine personopplysninger, er du «registrert» i henhold til GDPR. Som registrert har du følgende rettigheter overfor CASIO:
  • Rett til innsyn i behandlingen
   Du kan i henhold til personvernreglene til enhver tid kreve svar om vi behandler dine personopplysninger. I så fall har du rett til innsyn i omfanget av databehandlingen.
  • Rett til korrigering
   Du kan kreve at CASIO korrigerer eller kompletterer dine data, hvis de er uriktige eller ufullstendige.
  • Rett til begrensning av behandlingen
   Under visse forhold kan du kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger.
  • Rett til sletting
   Du kan under visse forutsetninger kreve at CASIO sletter dine personopplysningene uten ugrunnet opphold. Du har ikke rett til sletting hvis databehandlingen er nødvendig.
  • Underretningsplikt
   Hvis du har krevd korrigering, sletting eller begrensning i samsvar med dine rettigheter, er CASIO forpliktet til å underrette enhver mottaker som har fått utlevert personopplysninger, om enhver korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen, med mindre dette viser seg å være umulig eller innebærer en uforholdsmessig stor innsats.
  • Rett til dataportabilitet
   Du har rett til å motta personopplysningene om deg selv som du har gitt til CASIO, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format. Dessuten har du under visse forutsetninger rett til å overføre disse opplysningene til et annet foretak uten at CASIO kan hindre dette.
  • Innsigelsesrett
   Du har rett, av grunner knyttet til din særlige situasjon, til enhver tid å protestere mot behandling av dine personopplysninger hvis behandlingen har grunnlag i GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav e eller f.
   Din innsigelse fører til at CASIO ikke lenger behandler personopplysningene, med mindre CASIO kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.
   Dersom vi driver direkte markedsføring mot deg, har du til enhver tid rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger til slik markedsføring. Du kan informere oss om din innsigelse under følgende adresse:
   CASIO Europe GmbH
   Casio-Platz 1
   DE-22848 Norderstedt
   Tyskland
   E-post: info@casio.de
  • Rett til å trekke tilbake samtykket til databehandlingen
   Hvis du har gitt oss ditt samtykke til behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke det tilbake. Tilbaketrekking av samtykket påvirker ikke lovligheten av behandlingen basert på ditt samtykke, i det tidsrommet samtykket forelå.
  • Rett til å klage til en tilsynsmyndighet
   Uten at det berører annen administrativ eller rettslig prøving, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet, særlig i den medlemsstat der du har ditt vanlige bosted, har ditt arbeidssted eller der den påståtte overtredelsen har funnet sted, dersom du anser at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med GDPR.
 5. Besøk på vår hjemmeside og lagring av loggfiler
  Hver gang du besøker CASIOs hjemmeside, registrerer vårt system automatisk data og informasjon sendt fra din PC.
  Følgende personopplysninger registreres:
  • informasjon om din nettlesertype
  • informasjon om ditt operativsystem
  • informasjon om din nettleverandør
  • din IP-adresse
  • dato og klokkeslett for besøk på vår side
  • informasjon om nettsiden som du brukte for å besøke vår hjemmeside
  • informasjon om nettsiden som du besøker via vår hjemmeside.
  Det er dataene som vårt system samler inn om deg og lagrer i loggfiler. Disse data lagres ikke sammen med andre personopplysninger om deg. Lovhjemmelen for midlertidig lagring av data og loggfiler er GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav f.
  Vi har en berettiget interesse i å samle inn og midlertidig lagre disse data, fordi vårt system må lagre IP-adressen en liten stund for å kunne vise deg nettsiden på din PC. IP-adressen din må lagres så lenge du oppholder deg på vår hjemmeside.
  Den lagres i loggfilen for at vår hjemmeside skal fungere. I tillegg brukes disse data til å forbedre vår hjemmeside og for å sikre informasjonssikkerheten i våre systemer. Loggfilene analyseres ikke til markedsføringsformål.
  Så snart dataene ikke lenger er nødvendige til de nevnte formålene, slettes de eller avidentifiseres, slik at de ikke lenger kan knyttes til deg. Data lagret i loggfiler, vil bli slettet etter sju dager.
 6. Bruk av informasjonskapsler
  I tillegg til de nevnte data bruker CASIOs hjemmeside også forskjellige typer informasjonskapsler som lagres på din PC.

  Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din PC eller en bærbar enhet når du besøker CASIOs hjemmeside. Vi får tilgang til forskjellige opplysninger gjennom bruken av informasjonskapsler.

  Du finner all informasjon om informasjonskapslene vi bruker, i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

  Ved bruk av disse CASIO-nettsidene blir også informasjonskapsler fra tredje tilbydere (dvs. ikke fra CASIO) lagret på din enhet. Vi gir riktignok tredjeparter adgang til CASIO-nettsider, men vi har hverken kontroll på hva tredjeparten opplyser om sine informasjonskapsler, eller kan få tilgang til opplysningene. Hele denne informasjonen kan du få av tredjeparten i samband med dens personvernerklæring.

  • Google Analytics
   Denne CASIO-websiden bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste. Leverandøren er Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland («Google»). Tjenesten brukes til analysering av brukeratferd, slik at vi kan optimalisere både annonsene våre og webtilbudet vårt. Google Analytics bruker informasjonskapsler («cookies»). Informasjon om bruken av CASIO-nettsiden vår som innhentes via en cookie, overføres til Google-serveren i USA og blir lagret her.

   På CASIO-nettsiden vår blir Google Analytics brukt med IP-anonymisering. Dette betyr at IP-adressen din blir forkortet i EUs medlemsland og andre land som er medlemmer av EØS. Fullstendige IP-adresser blir kun unntaksvis formidlet til en Google-server, for så å bli forkortet der.
   Vi har inngått en avtale med Google om oppdragsutførelse med standardklausuler. Disse innebærer at Google forplikter seg til å behandle brukerdata i henhold til våre anvisninger og EUs datavernnivåer.
   Google bruker denne informasjonen på oppdrag fra administrator av CASIO-nettsiden for å evaluere bruken av tilbudet vårt på Internett. Dette gjøres for å opprette en rapport over aktivitet på nettsiden for nettsidens administrator, samt for å kunne tilby tjenester som er tilpasset denne typen nettsideaktivitet og Internett-bruk.

   Godkjenningen av bruken av Google Analytics oppfyller kravene i art. 6 avsnitt 1 a) GDPR, så lenge det ble gitt samtykke til dette ved besøket av CASIO-nettsiden. Du kan når som helst trekke tilbake et slikt samtykke for fremtidig bruk. Vi bearbeider dataene dine kun så lenge det er nødvendig for databehandlingsformål (i dette tilfelle oppretting og evaluering av statistikk). Data som er sendt fra oss og knyttet til cookies, brukernavn (f.eks. user-ID) eller reklame-ID-er blir slettet automatisk etter 14 måneder.
   Du finner mer informasjon om Opt-Out-mulighetene i vår policy for cookies.

   Mer informasjon om Google Analytics og bruken av data som genereres ved bruk av denne tjenesten, finnes i Googles retningslinjer for datavern: https://policies.google.com/privacy eller evt.: https://www.google.no/analytics/terms/no.html.
  • Google Remarketing
   Casio-nettsiden bruker også funksjonene til Google Remarketing. Det skjer ev. også i kombinasjon med de enhetsoverskridende funksjonene til Google AdWords og Google DoubleClick. Tjenesteleverandøren er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google»).

   Google Remarketing bruker informasjonskapsler for å vise deg reklame som er tilpasset dine personlige interesser. Verktøyet registrerer og behandler din forkortede IP-adresse samt informasjonskapsel-ID-en og brukerdataene til CASIO-nettsiden for at CASIO kan gi deg målrettede produktanbefalinger og reklame basert på dine interesser. Annonse-målgruppene opprettet av Google Analytics Remarketing synkroniseres med de enhetsoverskridende funksjonene til Google AdWords og Google DoubleClick. På denne måten kan du bli vist person- og interessetilpasset reklameinnhold som er tilpasset gjennom analyse av din bruks- og surfeatferd på én enhet (f.eks. din mobil), også på andre enheter (f.eks. nettbrett eller PC). I tillegg kan vi via DoubleClick Floodlight-informasjonskapselen forfølge om du utfører visse aksjoner på vårt nettsted etter at du har åpnet en av våre display/video-annonser i Google eller på en annen plattform via DoubleClick eller om du har klikket på den (conversion-tracking).

   Hvis du har gitt ditt samtykke, synkroniserer Google din nettside- og app-logg med din Google-konto. På denne måten kan du få vist det samme personaliserte reklameinnholdet på hver enhet som du er logget på med din Google-konto.

   Behandlingen av dataene registrert via din Google-konto skjer kun på grunnlag av ditt samtykke (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a). Du kan finne mer informasjon på https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=en, https://www.google.de/doubleclick og i Googles personvernerklæring på https://www.google.com/policies/. Vi har inngått en avtale med Google om oppdragsutførelse med standardklausuler. Disse innebærer at Google forplikter seg til å behandle brukerdata i henhold til våre anvisninger og EUs datavernnivåer.
  • Google Web Fonts
   Denne siden bruker såkalte Web Fonts som leveres av Google, til å opprette en helhetlig skrifttypefremstilling. Google Fonts er installert lokalt. Det opprettes ikke en forbindelse til Googles servere.

   Mer informasjon og gjeldende datavernsbestemmelser fra Google finner du på: https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles datavernserklæring: https://policies.google.com/privacy
  • Facebook
   CASIO-nettsiden bruker den såkalte «Facebook-pikselen» på Facebooks sosiale nettverk, som drives av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller, hvis du er bosatt i EU, av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland («Facebook»).
   Facebook er sertifisert etter Privacy-Shield-avtalen: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

   Ved hjelp av Facebook-pikselen kan Facebook på den ene siden lage målgrupper av dem som har sett på vårt nettilbud, for å få vist dem annonser (såkalte «Facebook-annonser»). På den andre side bruker vi Facebook-pikselen for å få vist våre egne Facebook-annonser kun til Facebook-brukere som også har vist sitt interesse i vårt nettilbud, eller som har visse egenskaper (f.eks. er interessert i visse temaer eller produkter, noe som bestemmes ved hjelp av nettside-besøk) som vi sender til Facebook (såkalt «egendefinert publikum»). Ved hjelp av Facebook-pikselen ønsker vi å sikre at våre Facebook-annonser treffer brukernes mulige interesser og ikke virker forstyrrende. Ved hjelp av Facebook-pikselen kan vi dessuten påvise effekten av vår markedsføring på Facebook for statistiske og markedsforsknings-formål, ved å registrere om brukeren etter et klikk på en Facebook-annonse ledes videre til vårt nettsted (såkalt «konvertering»).

   Facebooks behandling av dataene skjer i rammen av Facebooks personvernretningslinje. Du kan finne generell informasjon om visning av Facebook-annonser i Facebooks personvernerklæring på https://www.facebook.com/policy.php. Spesiell informasjon og opplysninger om Facebook-pikselen og dens funksjonsmåte får du på Facebooks hjelpeområde: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

   Behandlingen av personopplysningene samlet inn ved hjelp av Facebook-pikselen skjer på grunnlag av ditt samtykke, GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a.
  • YouTube
   CASIO-nettsiden bruker Youtube, LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA som tjenesteleverandør for integrering av videoer. Den er representert ved Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Normalt blir din IP-adresse sendt til YouTube og en informasjonskapsel installert på din PC allerede når du besøker en side med integrerte videoer. Men vi har integrert YouTube-videoene med utvidet personvernmodus (i dette tilfelle tar YouTube fortsatt kontakt med DoubleClick-tjenesten til Google, men ifølge Googles personvernerklæring blir personopplysningene ikke analysert). YouTube lagrer altså ikke lenger informasjon om de besøkende. Først når du klikker på videoen, setter YouTube en informasjonskapsel. Da sendes din informasjonskapsel-ID, IP-adresse, informasjon om enheten du bruker, geodata og din brukeratferd til YouTube, og YouTube får vite at du har sett videoen. Hvis du er logget inn på YouTube, kobles denne informasjonen også til din brukerkonto (det kan du forhindre ved å logge deg ut av YouTube før du klikker på videoen). YouTube bruker denne informasjonen for å presentere målrettet reklame på Google-nettsider. Mer informasjon finner du i YouTubes personvernerklæring på https://support.google.com/youtube/answer/7585465?hl=de.

   Rettsgrunnlaget for databehandlingen er vårt berettiget interesse i å distribuere innholdet av våre nettsider, GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Vi gir deg gjerne informasjon om denne interesseavveiningen.
  • Emarsys’ tjenester

   Denne CASIO-nettsiden bruker tjenester fra Emarsys til analyse og optimalisering av nettmarkedsføringstiltak og til personlig tilpasning og automatisering av vår markedsføring per e-post. Alle Emarsys’ tjenester er levert av Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 München, Tyskland («Emarsys»).

   Vi har inngått en avtale med Emarsys om behandling på oppdrag med såkalte standardavtaleklausuler, der Emarsys forplikter seg bare å behandle brukeropplysninger i henhold til våre instrukser og i overenstemmelse med EUs krav til personvern. Forpliktelsene Emarsys er underlagt i sammenheng med behandling på oppdrag, finner du eksemplifisert på Emarsys’ hjemmeside under https://help.emarsys.com/hc/de/article_attachments/360006398553/DPA_Deutsch_Emarsys_eMarketing_Systems_AG_M_nchen_1.1.pdf.

   Emarsys kan dele dine opplysninger internt, innen Emarsys-gruppen eller med tredjepart. I følge Emarsys skjer behandling av slike opplysninger bare innen EU og/eller i medlemsland i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), med mindre CASIO har gitt tillatelse til behandling i land utenfor EU og EØS.

   Hvilke underleverandører Emarsys kan dele opplysningene dine med utenfor EU og EØS, finner du i vedlegg 2 til avtalen om behandling av personopplysninger på oppdrag, som du kan laste ned her: https://help.emarsys.com/hc/de/article_attachments/360006398553/DPA_Deutsch_Emarsys_eMarketing_Systems_AG_M_nchen_1.1.pdf :

   Blant tjenestene fra leverandøren Emarsys som CASIOs hjemmeside bruker, er for tiden «Web Extend», «Predict», «Web Channel» og «Automation Center», som du finner mer informasjon om nedenfor.

   Her finner du personvernbestemmelsene til Emarsys: https://emarsys.com/de/datenschutzrichtlinie/

   • Web Extend

    Vi bruker API-en Web Extend til å administrere kundekontakter og til å vise målrettet markedsføring. Videre bruker tjenesten Web Extend informasjonskapsler. Mer informasjon om informasjonskapsler finner du i våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler.

    Tjenesten Web Extend gjør det mulig for oss å opprette en sentral database med alle våre kundekontakter og organisere dem i bestemte grupper. Ved å bruke informasjonskapsler gjør Web Extend det også mulig for oss å få informasjon om din bruk av CASIOs nettside og dermed tilby deg et nettsted som er best mulig tilpasset.

    Hvis du ennå ikke har meld deg på eller registrert deg for å motta vårt CASIO-nyhetsbrev, vil alle data om ditt besøk på CASIOs hjemmeside samles inn anonymt, for derved å kunne etablere tilknytningsmodeller for produkter og generelle anbefalinger, som f.eks. oftest sette eller bestselgende produkter.

    Hvis du derimot har meldt deg på nyhetsbrevet, blir data om ditt besøk på CASIOs hjemmeside pseudonymisert med ID. Pseudonymisert datainnsamling skjer imidlertid bare hvis du uttrykkelig har samtykket til profilering ved å klikke i avkryssingsboksen under nyhetsbrevet ved påmelding til nyhetsbrevet. Hvis du ikke har gitt samtykke til profilering, vil du bli tildelt et «do not track»-attributt, og pseudonymiserte data vil ikke bli registrert.

    Følgende opplysninger om deg blir registrert ved hjelp av API-en Web Extend:

    • Nettleser og versjon
    • Operativsystem
    • Henvisende URL
    • IP-adresse (kryptert og forkortet)
    • E-postadressen din (kryptert)
    • Økt- og informasjonskapsel-ID
    • Land

    Videre registrerer Web Extend, i den grad plassering av informasjonskapsler tillater det, følgende informasjon om surfeatferd:

    • IP-adresse
    • nettleser
    • identifikasjon av informasjonskapsler
    • pseudonymisert identifikasjon (ekstern ID eller kryptert e-postadresse) for besøkende som er logget inn.
    • informasjon om surfeatferd
    • hvilke artikkel-ID-er som er vist

    Du finner mer informasjon om bruker, i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

    Web Extend utvider eksisterende data i databasen med informasjon om individuell bruksatferd som er registrert på CASIOs hjemmeside, ved å tilordne pseudonymiserte data til en kontakt-ID og oppdatere profilen til denne kontakten i Web Extend-databasen. Først på dette tidspunktet blir pseudonymiserte data koblet til eventuelle kontaktopplysninger om deg i Web Extend dermed mulige å knytte til deg.

    Mer informasjon om Web Extend fra Emarsys, andre tjenester fra Emarsys og om bruk av data som er generert ved hjelp av dem, finner du i personvernbestemmelsene til Emarsys: https://emarsys.com/de/datenschutzrichtlinie/.

    Brukerinteraksjon og data som Web Extend registrerer, blir utvekslet med andre av Emarsys’ tjenester. I vårt tilfelle gjelder dette:

    • Predict
    • Automation Center
    • Web Channel

    Det rettslige grunnlaget for å bruke Web Extend [alternativt: og de nedenfor anførte tjenestene som interagerer med Web Extend,] er ditt samtykke i henhold til EUs personvernforordning (GDPR) artikkel 6 avsnitt 1 setning 1 bokstav a. Du kan alltid og med framtidig virkning trekke ditt samtykke tilbake.

    Opplysningene blir lagret så lenge de er nødvendige for formålet med datainnsamlingen (her: kundeadministrasjon samt lagring og analyse av statistikk). Emarsys sletter opplysningene dine straks vi ber Emarsys om sletting eller retur av dine opplysninger. Dette vil f.eks. være tilfelle hvis du trekker tilbake ditt samtykke overfor oss.

    Du kan hindre at informasjonskapslene lagres ved å foreta tilsvarende innstillinger i nettleseren. Vi gjør oppmerksom på at det da ikke er sikkert at du kan bruke alle funksjonene på CASIOs hjemmeside. Mer informasjon om dette finner du i våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler.

    Du kan deaktivere utvidelse av profilen som er opprettet i Web Extend-databasen, ved ikke å gi eller ved å tilbakekalle ditt samtykke til bruk av markedsføringskapsler i CASIOs fane for informasjonskapsler.

   • Opprettelse av utvidete brukerprofiler med Emarsys

    I tillegg til tjenesten Web Extend bruker vi også andre tjenester og funksjoner fra Emarsys som, i kombinasjon med Web Extend, gjør det mulig for oss å opprette utvidete brukerprofiler for brukere på CASIOs hjemmeside og dermed vise best mulig tilpasset innhold.

    Predict Web Widget
    Predict er en analysetjeneste fra Emarsys som CASIOs hjemmeside bruker. Predict analyserer atferdsdata som samles inn på CASIOs hjemmeside ved hjelp av Web Extend og lagres i Web Extend-databasen, og som blir brukt som grunnlag for å vise personlig tilpasset innhold på CASIOs hjemmeside. Dette gjør det mulig for oss å tilby deg innhold som samsvarer best mulig med dine interesser, og til å kontrollere og forbedre våre egne markedsførings- og lojalitetsstrategier.

    Web Channel
    Emarsys tjeneste Web Channel gjør det mulig for oss å vise deg individuelt tilpassete tilbud og tiltak på CASIOs hjemmeside.

    Automation Center
    Automation Center er en tjeneste fra Emarsys som gjør det mulig for oss å opprette og utarbeide tilpassete e-postprogram for kundene våre og å følge med på hvor effektive disse er.

 7. Kundeavis
  • Abonnement på nyhetsbrev
   Du har mulighet til å abonnere på CASIOs kundeavis på vår hjemmeside. Opplysningene som du registrerer i påmeldingsskjemaet overføres til oss. Dette er vanligvis:
   • din e-post-adresse
   • ditt navn
   • ditt land
   • din fødselsdatoen
   • Dine personlige merkevarepreferanser
   Vi trenger e-post-adressen for å kunne sende deg kundeavisen. De øvrige opplysningene er frivillige.

   Med ditt samtykke erklærer du at du går med på at CASIO informerer deg via e-post om CASIOs produktutvalg, konkurranser og pristilbud. I CASIOs produktutvalg er det ur, elektronikk (f.eks. musikkinstrumenter, arbeidshjelpemidler for skole og kontor, projektorer, kassaapparater og mobile dataregistreringsenheter) og apper.

   Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å trekke ditt samtykke tilbake. Nederst i hver kundeavis er det en lenke som du kan klikke på for å melde deg av kundeavisen. Et annet alternativ er å sende en e-post til newsletter@casio.de eller en melding til den behandlingsansvarlige nevnt oppe i denne personvernerklæring.

   For påmelding til vår kundeavis bruker vi den såkalte double-opt-in-metoden. Det betyr at vi, etter påmeldingen, sender en e-post til e-post-adressen du har oppgitt, der vi ber om en bekreftelse for at du ønsker kundeavisen tilsendt. Hvis du ikke bekrefter påmeldingen i løpet av 24 timer, sperrer vi dine opplysninger og sletter dem automatisk etter en måned.

   Etter din bekreftelse lagrer vi din e-post-adresse og de øvrige opplysningene for tilsending av kundeavisen. Lovhjemmelen er GDPR artikkel 6 nummer 1 setning 1 bokstav a. Vi sletter dine personopplysninger så snart du har sluttet å abonnere på vår kundeavis, eller når kundeavisen opphører.

   I tillegg lagrer vi IP-adressene og tidspunktene for både påmelding og bekreftelse. Formålet med denne operasjonen er at vi kan dokumentere din påmelding og ev. kan informere deg om mulig misbruk av dine personopplysninger.
  • Rettsgrunnlaget i dette henseende er art. 6 paragraf 1 bokstav f GDPR.

   Behandling ved hjelp av Emarsys
   Nyhetsbrevene våre sendes ut ved hjelp av mailingtjenesteleverandøren Emarsys, en mailingplattform for nyhetsbrev fra leverandøren Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 München, Tyskland («Emarsys»). Vi benytter tjenestene fra Emarsys som en del av ordrebehandlingen. For statistiske formål evaluerer Emarsys for oss hvor mange og hvilke brukere som åpner nyhetsbrevet vi har sendt. For å kunne gi deg de mest interessante opplysningene om CASIO-produkter og andre opplysninger om CASIO, registrerer Emarsys ytterligere om du har klikket på koblingene i nyhetsbrevet.

   Koblingene i nyhetsbrevene er koblet til din kontakt-ID som er lagret i Emarsys-tjenesten Web Extend. For analyse av CASIOs e-postkampanjer noteres det om du har klikket på koblingene som befinner seg i nyhetsbrevet.

   I nyhetsbrevene, som sendes ved hjelp av vår mailingtjenesteleverandør Emarsys, befinner det seg en piksel. En piksel er en 1 x 1 piksel stor grafikk, som ikke er synlig for den gjennomsnittlige leser av nyhetsbrevet, men som likevel er i nyhetsbrevet. Ved hjelp av den innsatte pikselen spores åpningen av nyhetsbrevet, såfremt du eller e-postprogrammet laster ned grafikken.

   Såfremt du tillater nedlasting av pikselen, videresendes følgende data til Emarsys i dette trinnet:
   • IP-adressen din
   • e-postklienten din
   • informasjon om apparat
   Emarsys sletter dataene dine så snart vi ber Emarsys om å slette eller levere tilbake dataene dine. Dette er f.eks. tilfellet hvis du har trukket tilbake ditt samtykke overfor oss.

   Du kan se Emarsys’ retningslinjer for personvern her: https://emarsys.com/privacy-policy/
  • UTM-parametre
   Videre er koblingene i nyhetsbrevene våre som er sendt av mailingtjenesteleverandøren Emarsys, også utstyrt med såkalte UTM-parametre, som er en del av nettanalysetjenesten Google Analytics. Du finner ytterligere informasjon om Google Analytics her.
 8. Opprettelse av persontilpassede brukerprofiler
  Såfremt du har gitt ditt samtykke, bruker CASIO følgende personlige data for å opprette persontilpassede brukerprofiler:
  • kontaktdata,
  • nettleserdata,
  • merkepreferanser,
  • klikkeadferd inne i nyhetsbrevet og
  • brukeradferd på CASIO-nettsteder og i sosiale medier.
  • salgsdata (opplysninger om produkter som har blitt lagt i handlekurven eller kjøpt)
  Den persontilpassede brukerprofilen brukes av CASIO for å bedre tilpasse reklame og nettilbud til dine personlige interesser. Rettsgrunnlaget er artikkel 6 paragraf 1 setning 1 bokstav a GDPR. Du kan trekke tilbake ditt samtykke når som helst ved å sende en e-post til dataprotection@casio.de eller en melding til ansvarlige person nevnt ovenfor i denne personvernerklæringen. Vi sletter din persontilpassede brukerprofil umiddelbart så snart du har erklært at du trekker tilbake ditt samtykke.
 9. Produktservice og reparasjon
  Du kan motta servicetjenester for CASIO-produktene dine fra oss. Vær oppmerksom på at våre medarbeidere eller medarbeidere hos våre servicepartnere kan, i sammenheng med utføringen av disse servicetjenestene, få innsikt i informasjon som er lagret på enheten din. Hverken CASIO eller våre servicepartnere vil bearbeide informasjon på innsendte enheter ytterligere.
 10. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter
  • Generelt
   Vi overfører dine personopplysninger til tjenesteleverandører, forretningspartnere, tilknyttede foretak og andre parter kun i samsvar med gjeldende personvernregler.
   Vi kan utlevere dine personopplysninger til tjenesteleverandører på vårt oppdrag, og forplikte dem til å gjennomføre tjenesten i vårt navn (databehandling på oppdrag). Disse tjenesteleverandørene kan være tilknyttede foretak til CASIO eller eksterne tjenesteleverandører. Her følger vi de gjeldende strenge nasjonale og europeiske personvernreglene. Tjenesteleverandørene er underlagt våre instrukser, og er forpliktet gjennom avtale å følge strenge regler ved behandlingen av personopplysninger. Disse tillater databehandling kun for å yte tjenester i vårt navn eller hvis det er nødvendig for å oppfylle lovens krav. Vi har på forhånd fastsatt våre tjenesteleverandørers rettigheter og plikter angående databehandlingen.
   Noen mottakere av dine personopplysninger er basert i et annet land som Europakommisjonen ikke har vurdert enda mht. egnethet, da dette landet ikke har klarlagt et tilpasset datasikringsnivå: USA. Ved avslutning av tilpassede dataformidlingsavtaler som er basert på standardavtaleklausulene (2010/87/EU og/eller 2004/915/EF) som er nevnt i artikkel 46, avsnitt 2 av personvernforordningen, og som er tilgjengelige via kontaktopplysningene for datavernansvarlig, har vi fastslått at alle andre mottakere som er basert utenfor EØS, skal sikre et tilpasset datasikringsnivå for brukerdata og iverksette nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, slik at brukerdata er beskyttet mot utilsiktet eller lovstridig ødeleggelse, utilsiktet tap eller endring, uautorisert offentliggjøring eller tilgang og alle andre urettmessige former for bearbeiding. Videreformidlingen (kun til våre datterselskaper utenfor EØS) er underlagt de tilpassede forutsetningene for videreformidlinger som styres av reglene i de anvendte lovmessige bestemmelsene.
   Vi har lov å utlevere personopplysninger til tredjeparter, hvis det er påkrevd av en lov eller en rettsprosess, eller for å levere og administrere våre produkter og tjenester. Dessuten kan vi være forpliktet til å gi opplysninger til politiet eller en annen myndighet. Hvis det er nødvendig å overføre personopplysninger mellom parter som samarbeider om å levere CASIOs tjenester til deg, har vi også lov til å utlevere personopplysninger. I forbindelse med revisjoner og inspeksjoner er det som oftest ikke mulig å unngå utlevering av personopplysninger.
  • Nettverkstjenester
   Vår hjemmeside og dermed også din brukerkonto er lagret hos en ekstern tjenesteleverandør. Mer informasjon om vår tjenesteleverandør finner du her: https://www.casio-europe.com/euro/provider/
   Vår tjenesteleverandør har tilgang til dine personopplysninger kun etter vår instruks. (databehandling på oppdrag). Vår tjenesteleverandør gjennomfører strenge tekniske tiltak for å verne dine personopplysninger. Vår partner overfører ikke personopplysninger til tredjeparter, med mindre overføringen er nødvendig for å levere avtalte tjenester, eller han er forpliktet til å gjøre det for å oppfylle en lov eller for å følge en gyldig og forpliktende anmodning fra en regjerings- eller tilsynsmyndighet. Dataene som formidles her, er begrenset til det nødvendige. Vår tjenesteleverandør lagrer opplysningene kun på servere i Tyskland.
   Vår tjenesteleverandør er underlagt våre instrukser, og er forpliktet gjennom avtale å følge strenge regler ved behandlingen av personopplysninger. Disse tillater databehandling kun for å yte tjenester i vårt navn eller hvis det er nødvendig for å oppfylle lovens krav. Vi har på forhånd fastsatt vår tjenesteleverandørs rettigheter og plikter angående databehandlingen. Lovhjemmelen for behandling av dine personopplysninger er GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav f. Formålet med databehandlingen er å kunne bruke tjenesteleverandørens servere. Vår tjenesteleverandør lagrer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig for dette formål.
  • Databasevedlikehold
   Vi samarbeider med eksterne tjenesteleverandører for applikasjonsutvikling og databasevedlikehold. Mer informasjon om vår tjenesteleverandør finner du her: https://www.casio-europe.com/euro/provider/
   Tjenesteleverandørene har tilgang til personopplysningene kun etter vår instruks. (databehandling på oppdrag). Våre tjenesteleverandører gjennomfører strenge tekniske tiltak for å verne dine personopplysninger. Våre tjenesteleverandører overfører ikke personopplysninger til tredjeparter, med mindre overføringen er nødvendig for å levere den avtalte tjenesten, eller de er forpliktet til å gjøre det for å oppfylle en lov eller for å følge en gyldig og forpliktende anmodning fra en regjerings- eller tilsynsmyndighet. Dataene som formidles her, er begrenset til det nødvendige.
   Våre tjenesteleverandører er underlagt våre instrukser, og er forpliktet gjennom avtale å følge strenge regler ved behandlingen av personopplysninger. Disse tillater databehandling kun for å yte tjenester i vårt navn eller hvis det er nødvendig for å oppfylle lovens krav. Vi har på forhånd fastsatt våre tjenesteleverandørers rettigheter og plikter angående databehandlingen.
   Lovhjemmelen for behandling av dine personopplysninger er GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav f. Formålet med databehandlingen er at tjenesteleverandørene vedlikeholder våre databaser. Våre tjenesteleverandører lagrer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig for dette formål.
 11. Sikkerhetsstandarder
  CASIO har implementert tilstrekkelige fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetsstandarder for å verne personopplysninger mot tap, misbruk, endring eller ødeleggelse. Våre tjenestetilbydere har forpliktet seg i avtalen å sikre konfidensialiteten til personopplysningene. De skal heller ikke bruke dataene til formål som vi ikke har godkjent.
 12. Endring av denne erklæringen
  Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Vi anbefaler deg derfor å lese den gjennom regelmessig for å bli kjent med våre tiltak innen personvern. Denne personvernerklæring ble sist endret 14.05.2018.